• econtent@inflibnet.ac.in
 • +91 79 23268286

Registration

 • econtent@inflibnet.ac.in
 • +91 79 23268286
 • P-01. लघुशब्देन्दुशेखरः (सञ्ज्ञापरिभाषम्)
 • P-02. महाभाष्यम् (1,2,3 आह्निकानि)
 • P-03. वैयाकरणभूषणसारः (धात्वर्थ-लकारार्थ-सुबर्थ-नामार्थ-समासशक्तिप्रकरणानि)
 • P-04. परिभाषेन्दुशेखरः ( 1 तः 49 परिभाषाः)
 • P-05. लघुशब्देन्दुशेखरः (सन्धिपञ्चकम्)
 • P-06. महाभाष्यम् (4,5,6 आह्निकानि)
 • P-07. परमलघुमञ्जूषा
 • P-08. परिभाषेन्दुशेखरः (असिद्‌धपरिभाषातः आ उपपदविभक्तेः)
 • P-09. लघुशब्देन्दुशेखरः (शब्दाधिकारे अजन्तभागः)
 • P-10. लघुशब्देन्दुशेखरः (स्त्रीप्रत्यय-अव्ययीभावप्रकरणे)
 • P-11. महाभाष्यम् (7,8,9 आह्निकानि)
 • P-12. लघुमञ्जूषा (सुबर्थवादे - प्रथमा-चतुर्थी)
 • P-13. लघुशब्देन्दुशेखरः (कारकप्रकरणम्)
 • P-14. वैयाकरणसिद्‌धान्तलघुमञ्जूषा (तात्पर्यान्ता तथा धात्वर्थनिपातार्थप्रकरणे)
 • P-15. वैयाकरणसिद्‌धान्तलघुमञ्जूषा (पञ्चमी षष्ठी सप्तमी विचारः)
 • P-16. प्रौढमनोरमा (शब्दरत्नसहिता, सन्धिपञ्चकम्)